Menu
Khuyen mai cua ban 4
Không giới hạn lưu lượng/ 360 ngày
1.080.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
Không giới hạn lưu lượng/ 180 ngày
540.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
Không giới hạn lưu lượng/ 90 ngày
270.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
90GB/30 ngày//(3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360, Miễn phí gọi
90.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
120GB/30 ngày//(4Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
90.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
90GB/30 ngày//(3Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
70.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
60GB/30 ngày//(2Gb/Ngày) Miễn phí lưu lượng data truy cập TikTok, TV360
60000
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
Không giới hạn lưu lượng/ 30 ngày
90.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
7GB/ 30 ngày//Hết 7GB tốc độ cao giới hạn về 3Mbps
70.000đ/30 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
4GB/ngày/ 360 ngày//hết lưu lượng dừng truy cập
1.080.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
4GB/ngày/ 180 ngày//hết lưu lượng dừng truy cập
540.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
180GB (6GB/ngày)//360 ngày, Gọi miễn phí
1.440.000đ/360 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
180GB/30 ngày//(6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
150.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
180GB/30 ngày//(6Gb/Ngày) Gọi miễn phí
120.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
2GB/ ngày/ 90 ngày//hết lưu lượng dừng truy cập
180.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
2GB/ ngày/ 180 ngày//hết lưu lượng dừng truy cập
360.000 đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5120MB/ 360 ngày//hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
600.000đ/360 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5120MB/ 180 ngày//hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
300.000đ
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5120MB/ 90 ngày//hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
150.000đ/90 ngày
Chi tiết
Khuyen mai cua ban 4
5120MB/ 30 ngày//hết lưu lượng vẫn truy cập miễn phí Facebook, Youtube...
50.000đ/30 ngày
Chi tiết